Het drinkwaterproject in Bilghez/Bürgezd(Roemenië)`-2002

Het drinkwaterproject in Bilghez/Bürgezd(Roemenië)`-2002

Ongeveer 80 kilometer ten noorden van Tileagd ligt het kleine en idyllische dorpje Bilghez in Roemenië. Het dorpje bestaat uit ongeveer 200 huizen en heeft ongeveer 400 inwoners. De totale bevolking van dit dorpje bestaat uitsluitend uit Hongaarstalige mensen. Het dorpje heeft geen enkele verharde weg en dat geeft vooral in de winter veel problemen.
   
Als de mensen goed drinkwater willen hebben, moeten zij ongeveer 6 kilometer rijden met paard en wagen of met een auto om een jerrycan drinkwater bij een natuurlijke bron op te halen.

Het water in de putten bij de huizen in Bilghez is totaal ongeschikt voor drinkwater. Bilghez is een overwegend boerendorp en het grondwater is inmiddels door allerlei meststoffen verontreinigd.
  

In de zomer van 1997 kreeg het Pastoraal Fonds van Papp Zsombor, de predikant van de Reformatorische Kerk in Bilghez het verzoek hem te helpen met het realiseren van een drinkwatervoorziening. Zsombor is de zoon van Papp Benjamin, de predikant van Tileagd, waar het Pastoraal Fonds al 27 jaar contacten mee heeft. Toen dit verzoek het Pastoraal Fonds bereikte, was niet bekend hoe een dergelijk project gestart zou moeten worden en waar het zou eindigen. Maar het verzoek was er en het Pastoraal Fonds stond hier positief en wel willend tegenover. In eerste instantie werd besloten om voor de drinkwatervoorziening een bedrag op de begroting van het Pastoraal Fonds te reserveren. Vervolgens is het Pastoraal Fonds op zoek gegaan naar deskundigen om te bepalen hoe een bron aangeboord zou kunnen worden en wie de drinkwatervoorziening zou kunnen realiseren. Op een gegeven moment werd vernomen dat Dorkas Aid uit Andijk in Nederland zo’n boorwagen in Roemenië had rondrijden. Na met deze organisatie contact gezocht te hebben, werd medegedeeld, dat zij de mogelijkheid hadden om een bron te boren. Afspraken werden gemaakt en in de zomer van 1998 is er op het terrein van de Pastorie van de Reformatorische Kerk in Bilghez een boring gedaan op 160 meter diepte, met als resultaat “geen water”.

Het werk werd toen gestopt, omdat het winter (1998) werd en er geen werk meer verricht kon worden. De boorwagen heeft lange tijd op het terrein van de pastorie in Bilghez gestaan. In het voorjaar van 1999 is Chris Dussel, de boormeester, opnieuw naar Bilghez vertrokken om na overleg met de bewoners van Bilghez een nieuwe poging te doen om water te vinden. In eerste instantie zou er onder in het dorp geboord gaan worden, maar daar werd toch van afgezien, omdat dit op bezwaren van de eigenaar van dat stuk land stuitte. Dit stukje land was namelijk niet in het bezit van de kerk. Er werd toch weer in de tuin van de pastorie een tweede poging gedaan. De boring ging tot ongeveer 100 meter en werd toen door de boormeester stopgezet; hij vond het een zinloze onderneming, want er kwam nog steeds geen water.
Na overleg met de bewoners van Bilghez en de boormeester werd besloten om boven in het dorp een poging te doen, want daar zou het water spontaan uit de grond opwellen. Er is op die plek een boring gedaan van 150 meter diepte, met als resultaat “geen water”. Men werd op dat moment toch een beetje pessimistisch; was er in Bilghez geen water te vinden?
Maar het Pastoraal Fonds besloot om door te gaan met het zoeken naar goed en voldoende drinkwater. De boormeester ging op zoek naar een vierde locatie en die is op de plek waar nu de bron is en waar de pomp is geïnstalleerd en het huisje is gebouwd.
   

Op 9 mei 1999 werd op deze plek op 70 meter diepte voldoende en goed drinkwater gevonden. Dit bericht werd bij het Pastoraal Fonds met gejuich ontvangen. Er is toen door de boormeester een filter geplaatst en de bron is verder afgewerkt. Toen de bron eenmaal een feit was, werd er over gedacht om met behulp van een hydrofoor één tappunt aan de weg te realiseren. Hiervoor zijn de materialen ook in Bilghez afgeleverd, maar tegelijkertijd werd gedacht aan de realisatie van meer tappunten.
Op 10 juli 1999 was er een delegatie van het Pastoraal Fonds in Tileagd voor de opening en de in gebruik name van het SassenheimHuis. Het Pastoraal Fonds is toen ook naar Váida (Roemenië) gereden omdat daar een drinkwatervoorziening aan de bevolking werd overgedragen. Ter plaatse waren ook enkele deskundigen van de Flevolandse Drinkwater Maatschappij uit Lelystad, onder wie Albert van Bergen. Weer thuis heeft het Pastoraal Fonds contact met Albert van Bergen gezocht en het pastoraal Fonds is met hem gaan samenwerken.

In nauw overleg met Papp Zsombor en de bevolking van Bilghez, is toen voor een andere oplossing gekozen, namelijk het realiseren van een drinkwatervoorziening waarbij de inwoners van Bilghez een eigen aansluiting aan huis zouden krijgen.

  • Om een dergelijk project te realiseren zijn er diverse voorbereidingen nodig:
  • het verkrijgen van de benodigde vergunningen op gemeentelijk- en overheids niveau
  • het inmeten van het dorp om hoogten en afstanden te bepalen
  • het maken van berekeningen voor het bestellen van de benodigde materialen, waaronder leidingen, koppelingen, kranen en dergelijke.
  • het aanvragen van subsidie bij de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Het NCDO is een onderdeel van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking en subsidieert kleine projecten die door particuliere organisaties worden uitgevoerd.

Welnu, in het voorjaar van 2000 zijn Albert van Bergen, Bert Bruggeman, Jan Lindhout en Nico Broekhuizen een week in Bilghez geweest om het gehele dorp in kaart te brengen. De meetgegevens zijn bij de watermaatschappij FDM, Flevolandse Drinkwater Maatschappij, uitgewerkt en is er een plantekening door Bert Bruggeman gemaakt en de diameters en het aantal meters leidingen zijn berekend.
   

Vervolgens zijn op 29 september 2000 Jan Lindhout en Nico Broekhuizen in Bilghez geweest om een presentatie van het drinkwaterproject te houden; ook werd het plan voorgelegd aan de bewoners van Bilghez. Met een positief antwoord en een goed gevoel over het samenzijn ging het huiswaarts.
In Sassenheim werd daarna dezelfde presentatie gegeven en stonden de beide kerkelijke gemeenten heel positief tegenover het plan en werd ook hun volledige instemming gekregen.

Na beide presentaties is het Pastoraal Fonds direct begonnen met schrijven en bellen met Bilghez om te bekijken wat de mogelijkheden waren om water op te slaan. Besloten werd te gaan zoeken naar gebruikte melktanks die uitermate geschikt zouden kunnen zijn om als waterreservoir te dienen.
In november 2000 zijn drie gebruikte voorraadtanks, elk met een inhoud van 7000 liter, via VIDO-trans getransporteerd en ook in Bilghez aangekomen. Deze tanks hebben een tijd voor de pastorie gelegen. Na de nodige inspanningen werd ook eindelijk de vergunning voor het waterleidingproject verkregen.

In april 2001 werd in Bilghez een watercommissie opgericht, die alle belangrijke en benodigde handelingen zou gaan verrichten, want er moest in Bilghezd nog een hoop werk worden verricht. Deze watercommissie is nog steeds actief en zal actief moeten blijven, voor eventuele problemen en voor contacten met het Pastoraal Fonds in verband met het onderhoud .
Medio 2001 zijn ook de andere materialen in Bilghez afgeleverd, zoals de buizen, koppelingen, kranen enz.

Ook heeft Albert van Bergen in september 2001 Bilghez bezocht om alles met de bewoners van Bilghez op een rijtje te zetten in verband met de nog uit te voeren werkzaamheden. Er is toen ook een tijdplanning uitgezet om te bezien wanneer de totale montage zou kunnen plaatsvinden. Dit was belangrijk, omdat van de einddatum ook een toegezegde overheidssubsidie in Nederland afhing. Allemaal heel belangrijke stappen in het totale waterleidingproject. Naar gelang de tijd vorderde, werd het project steeds concreter, zeker voor het Pastoraal Fonds en ook voor de bewoners van Bilghez. Hoe meer er gebeurde, des te meer het ging leven bij de bewoners. Dat bleek ook uit het gestaag groeien van het aantal gevraagde aansluitingen.

In het voorjaar van 2002 werd gestart met het ingraven van de reservoirs, het beton storten van de funderingen en het ingraven van de leidingen en watermeterputten. Dit werk heeft de nodige energie gekost, maar het resultaat was duidelijk zichtbaar bij iedereen die een aansluiting had. Overigens ligt een groot deel van het geleverde werk onder de grond.
  

Na deze werkzaamheden kwam het berekenen en het kopen van de pomp en alle benodigde toebehoren. Op 20 augustus 2002 lag de pomp in de garage van de pastorie en na een week hard werken functioneerde de bron weer op de juiste manier en werd de werkzaamheden van het project afgerond. Dat wil zeggen dat bij elk huis een aansluiting was gemaakt. Bij elk huis was een waterput gemaakt met een aanvoer, een watermeter en een aftapkraan. De bewoners konden dan verder zelf bepalen of het tappunt op het erf of binnenshuis moest komen Dat de mensen de kraan liever buiten wilden hebben lag aan het feit dat veel huizen waren gemaakt van kleisteen, de zogenaamde zigeunerstenen. Bij eventuele lekkage zouden de stenen oplossen.
  

Hiermee is Bilghez één van de weinige dorpen in de omtrek waar men nu stromend drinkwater aan huis heeft en het is nu zaak om hier goed en verantwoord mee om te gaan. Op 20 september 2002 werd de watervoorziening officieel in gebruik genomen, waarbij door de voorzitter van het Pastoraal Fonds, de heer Nico Broekhuizen een toespraak werd gehouden en Ruzsa István, de predikant van de Reformatorische Kerk in Bilghez de kraan bij de kerk opendraaide. Tijdens deze festiviteiten regende het heel erg.
  

Het Pastoraal Fonds adviseerde dat het sproeien van de tuin of het laten drinken van de dieren gerust kon gebeuren zoals dat altijd in Bilghez werd gedaan, met water uit de eigen put als die op het erf aanwezig is. Het water uit het drinkwaterproject is bedoeld voor drinkwater, om te koken en het wassen van de groente.
Het Pastoraal Fonds is ontzettend blij en dankbaar, dat door samenwerking een prachtig drinkwaterproject is gerealiseerd en dat alle moeilijkheden door een sterk geloof zijn te overwinnen.
Wij zijn in Sassenheim ontzettend dankbaar dat door de inzet van 160 vrijwilligers dit soort projecten in Roemenië en in de Oekraïne kunnen worden gerealiseerd. Het Pastoraal Fonds dankt de bewoners van Bilghez voor het gestelde vertrouwen en voor de gastvrijheid die leden van het Pastoraal Fonds altijd in Bilghez mochten genieten.