Ere-oorkonde voor het Pastoraal Fonds

Ere-oorkonde voor het Pastoraal Fonds

Op dinsdag 25 september 2019 vertrekt een delegatie van het Pastoraal Fonds, bestaande uit Jan Lindhout, Ina van Laar, Rob Gerrits, Bram Hofland en Teunis Buursema, voor hun jaarlijks bezoek aan verschillende dorpen in Roemenië. Als zij in Tileagd zijn aangekomen, krijgen zij te horen dat op vrijdag 27 september 2019 een bijzondere viering in de Reformatorische kerk zal plaatsvinden i.v.m. het SassenheimHuis. Dit SassenheimHuis is in 1997 met hulp van het Pastoraal Fonds gebouwd en onlangs voor een zeer groot deel opgeknapt. Helaas nog niet geheel afgerond door de hevige regen in de laatste paar dagen. De steigers staan nu nog voor het SassenheimHuis.

Wat de delegatie echter niet weet is, dat de voorzitter, Henk Maat, en de oud-voorzitter van het Pastoraal Fonds, Nico Broekhuizen, ook zijn uitgenodigd. Zij zijn namelijk persoonlijk uitgenodigd  en kennen wel de reden voor deze bijzondere viering. Maar dit moet nog wel geheim blijven.

Het is dan ook een grote verrassing voor de delegatie als plotseling de twee andere heren in Tileagd verschijnen. Op vrijdag begint de dienst om 17.00 uur in de Reformatorische kerk in Tileagd.

De leden van het Pastoraal Fond zitten vol verwachting te wachten op wat er gaat gebeuren.

Tegenover hen zit een koor in klederdracht en naast hen een grote groep jongeren.

Dan komt de dominee Szoboszlai-Gáspár István, geen onbekende, want hij is de contactpersoon in Tileagd van het Pastoraal Fonds. Daarachter komt, naar later blijkt, bisschop István Csűry van het Gereformeerd kerkdistrict “KIRÁLYHÁGÓMELLÉK” te zijn. Deze bisschop is de hoogste gezagsdrager van het kerkdistrict waar de plaatsen Tileagd, Aleşd,  Bilghez, Salonta en Marghita  onder vallen.

Ook is het raadslid, ds. Vinczéné Pálfi Judit, van afdeling “missie en diaconie” bij het “Királyhágómellék” kerkdistrict aanwezig. Nadat de bisschop in het Hongaars zijn preek heeft gehouden wordt het woord gegeven aan ds. Szoboszlai-Gáspár István.
Dan blijkt de werkelijke reden van deze feestelijke viering in deze kerk.
Het Pastoraal Fonds ontvangt namelijk een Ere-oorkonde voor alle hulp die in de diverse gemeenten in het Gereformeerd kerkdistrict “Királyhágómellék” gedurende vele jaren is gegeven, namelijk sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw.
De toelichting op deze Ere-oorkonde wordt in het Hongaars uitgesproken door ds. Szoboszlai-Gáspár István en vervolgens door Nico Broekhuizen in het Nederlands. De vertaling naar het Nederlands is ter plaatse gedaan.
Zie hier voor “Over ons” https://kringloopwinkelsassenheim.nl/over-ons/”).

TOELICHTING — ERE-OORKONDE

“ In de donkerste jaren van het communisme onderhouden aan twee kanten van het IJzeren Gordijn twee families, de reformatorische dominee Papp Benjámin en zijn familie uit Mezötelegd en Riet en Cees Geldof uit Sassenheim in Nederland een echte vriendschap. Via deze band worden er al vanaf begin jaren 1970 bijbels en verschillende ondersteuningen naar de verschillende plaatsen en congregaties van Transsylvanië en Partium gestuurd. De enorme behoefte zowel op geestelijk als materieel gebied die aanwezig is geweest in het leven van de kerken in Oost-Europa en de wens om te helpen en te ondersteunen heeft het in deze jaren steeds noodzakelijker gemaakt om het verzamelen, bundelen en leveren van donaties aan de geadresseerden een geïnstitutionaliseerd kader te geven. Zo ontstond er aan het begin jaren tachtig, eerst als een groep vrienden gedreven door een gemeenschappelijk gevoel, namelijk hulp bieden, het Pastoraal Fonds.
Na de omwenteling in 1989 toen hulp bieden op een officiële manier kon en mocht, zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde Gemeente in Sassenheim vertrouwden het beheren van humanitaire hulp aan de Oost-Europese regio aan het Pastoraal Fonds toe.
Naast de Reformatorische Kerk uit Mezötelegd (Tileagd) geven zij tegenwoordig regelmatig steun en hulp aan de basisschool in Mezötelegd (Tileagd), de dokterspraktijk van Mezötelegd (Tileagd), de Reformatorische Kerk van Bürgezd (Bilghez), de dorpsgemeenschap van Bürgezd (Bilghez) , het Mária Kajántó Kindertehuis uit Élesd (Aleşd), het ziekenhuis in Margitta (Marghita)  en Nagyszalonta (Salonta) en aan 8 (acht) congregaties en gemeenten uit Kárpátalja (Gát, Csikós, Balazsér, Csonkapapi, Kigyós, Kisbégány, Nagybégány, Nagymuzsaly). Het Pastoraal Fonds was één van de eerste en meest prominente ondersteuner van het kinderzendingswerk van KOEN, hierdoor konden de kindervakantie bijbelweken over de hele Karpaten regio beginnen.
Het zou dagen duren om alle kleinere of grotere kerkgemeenschappen, kinder-, jeugd- of zelfs diaconale projecten op te sommen die door de steun van Pastoraal Fonds konden worden gerealiseerd. Echter, Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim/Kringloopwinkel Op Dreef, dat momenteel het werk van meer dan 170 permanente vrijwilligers coördineert, heeft nooit naar roem of naar schijnwerpers of glorie verlangd. Als een ware christelijke gemeenschap belijden zij met geloof: Soli Deo Gloria! – Alle glorie aan God!
Laat deze prijs niets meer dan een dankbaar bedankje zijn voor alle werkzaamheden tot nu toe en een gebedsvolle oprechte zegenwens op het leven en werk van al diegenen die al 30 jaar lang binnen hun mogelijkheden mensen in nood proberen te helpen.”

Na deze toelichting wordt Henk Maat naar voren geroepen. Hij ontvangt een plaquette met de beeltenis van Bocskai István.

Onder leiding van de adellijke István Bocskai kwam het Hongaarse volk in opstand. Hij werd vorst van Zevenburgen (Transsylvanië) , en de protestanten in alle drie de Hongaarse gebiedsdelen hoopten, dat het oude middeleeuwse Hongarije weer zou herrijzen, vrij van de Turken én van Habsburg. Bocskai zag al snel kans om Habsburg zodanig in het nauw te drijven, dat hij in 1606 de vrede van Wenen kon afdwingen. Daarbij werd een – zij het beperkte – godsdienstvrijheid voor de protestanten bedongen.  Bocskai wordt wel eens de ‘Mozes van de Hongaren’ genoemd. Zijn standbeeld is o.a. te vinden op de Muur van de Reformatie in Geneve, naast o.a. Calvijn, e.d.

Vervolgens mag Rob Gerrits, als toekomstig voorzitter van het Pastoraal Fonds, naar voren komen om de officiële Ere-oorkonde in ontvangst te nemen. De Ere-oorkonde is zowel in het Hongaars als het Nederlands opgesteld.

Daarop staat vermeld:
Het Gereformeerd Kerkdistrict Királyhágómellék, dat het gezag uitoefent over alle delen buiten Zevenburgen (Transsylvanië) , vanaf Máramaros tot Krassó-Szörény, verleent deze Ere-oorkonde voor hun uitzonderlijke prestatie ten dienste van onze Hongaarse Gereformeerde kerk. Overeenkomstig met de voorschriften van de statuten de bovengenoemde organisatie, als waardering voor zijn offerwaardige werk, is verdiend te krijgen.”.

Felicitaties komen van de bisschop Csűry István, ds. Vinczéné Pálfi Judit en Szoboszlai-Gáspár István.  

De voorzitter van het Pastoraal Fonds, Henk Maat,  spreekt vervolgens een dankwoord uit.
” Wij zijn dankbaar dat wij dit als Pastoraal Fonds kunnen en mogen doen.
En wij vinden het dan ook heel bijzonder dat wij op deze plaats in deze kerk bij elkaar mogen komen. In het huis van God. Het sterkt ons ook dat onze activiteiten worden gewaardeerd. Niet alleen de projecten zijn voor ons belangrijk. Ook het elkaar daadwerkelijk ontmoeten, elkaar in de ogen kunnen kijken,  elkaar kunnen spreken. Vanuit die ontmoetingen is vriendschap ontstaan. En u weet het, voor vrienden heb je veel over. Daarom is het voor het Pastoraal Fonds niet moeilijk om jaarlijks terug te komen en met u van gedachten te wisselen over mogelijke hulp. In al die jaren is gebleken dat wij veel financiële wensen konden inwilligen en u daardoor konden helpen. Wij hopen nog vele jaren bij u op bezoek te mogen komen. Dit is geen vraag!  Ik weet het wel zeker. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen. Ik wil u allen, namens het Pastoraal Fonds, bedanken voor deze bijzondere Ere-oorkonde.”   

v.l.n.r. Bram Hofland, Teunis Buursema, Henk Maat, bisschop Csűry István, ds. Szoboszlai-Gáspár István, ds. Vinczéné Pálfi Judit, Jan Lindhout, Rob Gerrits, Nico Broekhuizen en Ina van Laar.

Na uitreiking van de Ere-oorkonde is er in het SassenheimHuis een gezamenlijke maaltijd  waarbij ook door een groep jongelui een Hongaarse volksdans wordt  uitgevoerd.

Opgesteld door:

Henk Maat , 2 oktober 2019

(foto’s: Bram Hofland, Teunis Buursema, Henk Maat, Mester György)